ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ


Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης


Η μεταφορά των δικαιωμάτων δόμησης, ως μεταφορά ισότιμης εμπορικής αξίας, από το ένα ακίνητο σε ένα άλλο, επιτρέπεται υπό ορισμένες προϋποθέσεις στην Ελλάδα. Ακίνητα για τα οποία επιτρέπεται μεταφορά συντελεστή δόμησης, συμπεριλαμβάνουν τα ακίνητα αυτά τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως διατηρητέα κτίρια, ακίνητα με κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί αρχαιολογικοί χώροι, ή αυτά που χαρακτηρίζονται ως μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς ή χώροι κοινής χρήσης κ.λ.π. Κατά την παρούσα στιγμή η ΜΒΔΤ έχει στην κατοχή της 16.425 τ.μ. παρόμοιων δικαιωμάτων μεταφοράς συντελεστής δόμησης. 

Οι περιοχές που έχουν το δικαίωμα υποδοχής συντελεστή δόμησης, γνωστές ως «Περιοχές Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης» απαιτείται να είναι εντός σχεδίου, εκτός ιστορικών χώρων, αρχαιολογικών χώρων, παραδοσιακών οικισμών, κλπ. 

Ο Νόμος αυτός δεν έχει ακόμα τεθεί σε εφαρμογή, αλλά υποβλήθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στο Συμβούλιο Επικρατείας. Αφού εξετάστηκε από το Συμβούλιο Επικρατείας, απεστάλη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για να τροποποιηθεί κατάλληλα. 

Η ΜΒΔΤ αναμένει ότι κατά το 2006, κατόπιν περιορισμένων τροποποιήσεων και των απαραίτητων Υπουργικών Αποφάσεων, ο Νόμος θα τεθεί σε εφαρμογή. Συνεπώς για τον σκοπό αυτό έχει ήδη προγραμματίσει την κατανομή της αξίας των μεταφερόμενων τετραγωνικών μέτρων από ακίνητα με νόμιμο τίτλο μεταφοράς συντελεστή δόμησης, σε υπό κατασκευή ή υφιστάμενα κτίρια ή γειτνιάζουσα οικοπεδική έκταση. Η συνολική ωφέλιμη μέλλουσα έκταση από την μεταφορά συντελεστή δόμησης είναι 22.105 τ.μ. 

Εκτύπωση   E-mail