Ανάλυση Χαρτοφυλακίου


Κατηγορία Ακινήτων

Εκτιμώμενη Εύλογη Αξία
(€)
(στρογγυλοποιημένη)

Οικόπεδα
10.825.000
Ακίνητα Υπό κατασκευή
146.294.000
Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης
56.350.000
Επενδυτικά Ακίνητα
722.504.000
Συνολική Μικτή Αξία Χαρτοφυλακίου
935.973.000
Μείον: Αξία Υποχρεώσεων από τις Συμβάσεις
Πώλησης και Επανεκμίσθωσης προς τις Εταιρείες
Χρηματοδοτικής Μίσθωσης
(228.308.356)
Σύνολο Καθαρής Αξίας του Χαρτοφυλακίου

707.664.644
ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ COLLIERS INTERNATIONAL 

            
Εκτύπωση   E-mail